Dobrinja Opis Građevine

OBRAZLOŽENJE KONCEPTA

Lokacija se nalazi na padini Mojmila, orjentisanoj prema Dobrinji, neposredno uz benzinsku pumpu Imzit i glavni saobraćajni pravac, put Sarajevo-Lukavica. 
Teren na datoj lokaciji je u nagibu, s pravcem pruzanja od sjevera prema jugu, s tim da nagib terena osjetno raste s porastom visine.  
Pristup lokaciji je moguć isključivo sa glavne saobraćajnice – puta prema Lukavici. Rješenjem se nastojao saobraćaj unutar samog anselja svesti na minimum, a također i prilagoditi se samom nagibu terena. Stoga su saobraćajnice riješene kao tzv. sijepe, kako bi se obezbijedio pristup vatrogasnim vozilima i priistup parking prostorima. Dio parking prostora je formiran između objekata, ali je najveći dio riješen uz jugoistočnu granicu parcele. Obzirom na nagib terena, na ovom dijelu je parkiranje riješeno u nivoima, s tim što , gdje god je to bilo moguće, gornji nivo natkriva parking prostore nižeg nivoa i omogućava ostvarivanje potrebnog broja parking prostora. Osim ovakvog natkrivanja parking prostora, sve ostale površien za stacionarni saobraćaj predviđene su kao otvoreni parking prostor.  

Konceptom je dato rješenje koje podrazumijeva gradnju tri niza objekata, postavljenih tako da prate izohipse terena, što svakako omogućava kvalitetnu orjentaciju samih stambenih prostora. Zavisno od dužine, nizovi su rađeni kao 2, odnosno 3 lamele. Ukupna bruto površina svih nizova, kompletnih etaža bi prema ovom konceptu iznosila 12,852,0 m2. Ulaz u svaki od objekata predviđen je na sjevernoj fasadi.  Dubina niza, odnosno lamele, koja iznosi 15 m, omogućava u samoj lameli formiranje dvostrano orjentisanih stanova, tako da bi cca 2/3 stambenih jedinica imale orjentaciju S-J, a 1/3 isključivo južnu orjentaciju. 

Uz spratnost od S+P+3+potkrovlje, u 4 niza objekata (10 lamela) na ovaj način bi se ostvarilo 180 stambenih jedinica. Stanovi bi strukturom bili dvoiposobni, dvosobni, jednosobni, garsonjere.

Lokacija Projekta Dobrinja